14 Ekim 2016 Cuma

Moral Duasi

Moral Bozuklugunu Düzeltmek icin Dua

Moral Bozukluğu ve sinir anında şeytanın en etkili oldu zamandır. Şeytan İnsanı morali bozuk, sinirli, öfkeli olduğu vakit, çocuğun elindeki oyuncakla oynadığı gibi onunla oynar, ona herşeyi yaptırabilir. Bunun olmaması için bu tür ortamları şeytana hazırlamamak tedbir almak lazım, bunun için yapılması gereken şeyler, moral bozukluğu, sinir anında pişmanlık duyulacak,yalnış bir davranıştan, tövbe İstiğfar çekerek Allah'a sığınmak, O'ndan yardım dilemek lazımdır. Moral bozukluğu, bulunduğu ortamdan veya günlük yaşamdaki stresten kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda asla ümitsizliğe düşülmemesi gerekir, İnsanın yapacağı hata veya başka birşeyden dolayı morel bozukluğu şeytanın kişiyi yalnış yola iletebilir ve ümitsizliğe düşürebilir. Onun için İnsan her zaman Allah'tan ümidini kesmeyecek ve Allah'a tevekkül ederek O'ndan yardım dilemelidir.

Morel Bozukluğu ve Öfke Anında Okunacak Dua

10 Ekim 2016 Pazartesi

Rahatlama Duasi

 

Sıkıntı basıp uyuyamayan kimsenin okuyacağı dua.

en-guzel-dualar

Geceleri sıkıntıdan uyuyamayıp rûhu daralan ve uykusu kaçan
kimse bu duâyı okumalıdır. Allâh’ın izniyle uykusuzluğu 
gidecek ve gecesini rahat, sakin geçirip uyuyacaktır.
Sıkıntı basıp uyuyamayan kimsenin okuyacağı dua.

Uyku Getiren Dualar

Uyku Getiren Dualar

ruhumuz-hikaye
  • Peygamber Efendimizin Uyumadan Önce Ettiği Dua
  • 2 Gece, İstenilen Zamanda Uyanmak İçin Dua (sabah Namazına Uyanamayanlar)
  • 3 Bebeğin Uyuması İçin Dua

Peygamber Efendimizin Uyumadan Önce Ettiği Dua

peygamber sallalahu aleyhi ve sellem Efendimiz,uyumak istediği zaman sağ yanını üzerine yatar, sağ elini sağ yanağının altına koyar,sonrada şöyle dua ederdi;

Pazar duasi

Pazar kurulurken sabahleyin okunabilecek dua.
PAZAR DUASI
 

EUZUBİLLEHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM
BİSMİLLEHİRRAHMENİRRAHİM

Hamdüsena Âlemlerin Rabbi olan yüce Allah’a ve salatu selam Hz. Muhammed (s.a.v) e efradı, ailesine, ashap ve milletimize olsun.
 
Bize bizden daha yakın olan Yüce Rabbimiz! İşlerimizi kolaylaştır, rızkını bollaştır, haramdan uzaklaştır, helâlına yaklaştır, bizi hoşnutluğuna ulaştır. Her türlü zorluktan, varlık içinde darlıktan, kibir ile mağrurluktan, aldatmak ve aldatılmaktan, sonunda bizi pişmanlıktan koru Ya Rabbi.

Biz yalnız Sana kulluk eder her türlü yardımı da ancak Senden isteriz. Ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi. Bizi doğru yollarına ilet. Azıp sapıtmış ya da gazabına uğramış olanlardan eyleme.

Yemek Duasi

-Eûzübillehimineşşeytânirracîm. BismillâhirRahmânirRahîm. “Külû veşrabû ve lâ tüsrifû İnnehû lâ yühibbül müsrifîn.” Sadekallâhül azîm. Elhamdü lillêh. Elhamdü lillêh. Elhamdü lillêhil lezî Et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn. Ve Rahmetullâhi ve Berakâtühû alê sâhibit ta’âmi vel âkilîn. Ni’meti Celîlullâh. Beraketi Halilullâh. Şefâ’at Yâ Rasûlallâh. Allâhümme zid velâ tenkus bi hürmetil Fâtihah.

Namazda Okunan Dualar ve Tesbihat

Namazda Okunan Dualar ve Tesbihat

Namaz Tesbihatları ve Anlamı
-"Allahu Ekber" Allah en büyüktür. (Namaza başlarken, Rükuya eğilirken, secdeye inerken ve secdeden kalkarken söylenir)
-"Sübhâne Rabbiyel Azîm" Ey büyük Rabb'ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. (Rükuya eğilince üç Defa söylenir) -"Semiallâhulimen hamideh" Allah kendisine hamd edenleri işitti. (Rükudan doğrulurken söylenir)
-"Rabbenê leke'l-hamd" Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır. (Rükudan doğrulunca söylenir)
-"Sübhane Rabbiye'l-a’lê" Ey Yüce Rabb'ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. (Secdede üç defa söylenir)
-"Esselêmu aleykum ve rahmetullâh" Allah'ın selamı üzerinize olsun. (Namaz bitince önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilir)

Sübhaneke

subhaneke
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebêrakesmük ve teâlê ceddük (ve celle senêük*) ve lê ilêhe ğayrük. (* “Ve celle senâük” cenaze namazlarında okunur.)
Allah’ım! Sen her türlü noksanlıktan pak ve uzaksın. Seni daima böyle anar ve sana hamd ederim. Senin adın pek mübarektir. Senin şanın yücedir (Seni övmek yücedir) ve Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyyêtü

ettehiyyetu
Ettehiyyêtü lillêhi vessalevêtü vettayyibêt. Esselêmü aleyke eyyühen Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakêtüh. Esselêmü aleynê ve alê ibêdillêhis Sâlihîn. Eşhedü el lê ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
Her türlü hürmet, selam,yüceltmeler ve temiz ameller Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizlere ve Allah’ın Salih kullarına da olsun. Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisidir.

Allâhümme Salli

allahumme-sali

Allâhümme salli alê Muhammediv ve alê êli Muhammed. Kemê salleyte alê İbrâhîme ve alê êli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd.
Allah’ım! Hazreti İbrahim’e ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e ve yakınlarına da rahmet et. Şüphesiz övgüye ve yüceliklere layık olan ancak Sensin.

Allâhümme Berik

allahumme-berik
Allâhümme bêrik alê Muhammediv ve alê êli Muhammed. Kemê bêrakte alê İbrâhîme ve alê êli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd.
Allah’ım! Hazreti İbrahim’e ve yakınlarına bereket verdiğin gibi, Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e ve yakınlarına da bereket ver. Şüphesiz övgüye ve yüceliklere layık olan ancak Sensin.

Rabbenê êtina

rabbena-etina
Rabbenê êtina fid'dünyê hasenetev ve fil'êhirati hasenetev ve kınê azêbennâr.
Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahrette iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Rabbenêğfirlî

namaz-dualari-2
Rabbenêğfirlî ve li vêlideyye ve lil Mü'minîne yevme yekûmü'l hısêb.
Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekildiği gün beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla; affet.

Kunut 1

kunut-1-duasi
Allâhümme innê nesteî’nüke ve nesteğfiruke ve nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel hayra küllehû neşküruke ve lê nekfüruke ve nehleu ve netrukü mey yefcüruk.
Allah’ım! Ancak senden yardım dileriz, senden bağışlanmamızı ve bizi doğru yola iletmeni isteriz. Sana inanır ve sana tövbe ederiz. Sana güvenir ve seni överiz. Bütün hayırları senden bilir ve sana şükrederiz. Nankörlük etmeyiz. Sana karşı gelenlerle ilişkimizi keser ve onları terk ederiz.

Kunut 2

kunut-2-namaz-duasi
Allâhümme iyyêke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşê azêbeke inne azêbeke bilküffêri mülhık.
Allah’ım! Ancak sana ibadet ederiz. Yalnız senin için namaz kılar ve sana secde ederiz. Yalnız sana (senin rızana ulaştıracak işlere) koşar ve senin hizmetinizde oluruz. Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki senin azabın kafirlere ulaşır.

Ayet-el Kürsi –Bakara Suresi 255

ayet-el-kursi-bakara-surasi-namaz-dualari
Allâhü lê ilêhe illê hüvel hayyül kayyûm, lê te'huzühû sinetüv velê nevm, lehû mê fissemêvêti ve mê fil ard, men zellezî yeşfeu ı’ndehû illê biiznih, ya’lemü mê beyne eydîhim ve mê halfehüm velê yühîtûne bişey'im min ı’lmihî illê bimêşêe, vesi’a kürsiyyühüssemêvêti vel'arda velê yeûdühû hıfzuhümê vehüvel aliyyül azîm.
Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Amentü

amentu
Êmentü billêhi ve melêiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel yevmil êhiri ve bil kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlê velba’sü ba'del mevt. Hakkun; Eşhedü el lê ilêhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.
Allahü Teâlâ'nın varlığına ve birliğine inandım. Allahü Teâlâ'nın meleklerine inandım; Allahü Teâlâ'nın kitaplarına inandım. Allahü Teâlâ'nın gönderdiği Peygamberlerine inandım. Âhiret gününe inandım. Kader, hayır, şer her şeyin Allah'ın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra tekrar dirilmek haktır. Şehâdet ederim ki Allah'tan başka hiç bir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki Muhammed (aleyhisselâm) Allah'ın kulu ve elçisidir.

Ezan Duası

ezan-duasi
Allâhümme Rabbe hêzihi'd-de'veti't-têmmeh, ve's-salêti'l-kâimeh, êti Muhammedeni'lvesîlete ve'l-fedîlete veb'ashü mekâmemmahmûdeni'l-lezî ve'adteh.
“Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt" derse, ona kıyâmet günü mutlaka şefaatim helal olur." (Buhârî, Ezân, 8; Ebû Dâvûd, Salât, 28)

8 Ekim 2016 Cumartesi

Kismetin Acilması icin dualar


Kısmetin Acılması icin dualar

Evlenmek isteyen, Yaşı geçmiş birinde mutlaka cin , büyü, sihir ya da nazar vardır. Kısmet açmak için 21 gün boyunca her gün, günde 1 kere olmak üzere Euzu Besmele çektikten sonra Hayırlı kısmet ve evliliğine mani olan engellerin kalkması için niyet edip Taha suresi ve fetih suresi 1.ayeti okunur ve vücut sıvazlanır. Bunu yapamayanlar bu ayetleri dinlesin . Allahım; yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.